Delar garanti för klimatsystem och Mover från tillverkaren Truma

Garantigivare och garantitid

Efter den fabriksgaranti på två år som ges av tillverkaren erbjuder Truma Partner en reservdelsgaranti för klimatsystem och Mover (nedan kallade ”produkten”) från tillverkaren Truma. Denna reservdelsgaranti gäller i ytterligare 3 år, det vill säga för år 3, 4 och 5 efter köpdatumet, under de villkor som räknas upp nedan.
Garantigivare är den Truma Partner som sålde produkten och som installerade den professionellt.

Om en reparation utförs inom ramen för garantin, så börjar garantitiden för den reparerade eller utbytta delen inte om från början, utan den ursprungliga garantitiden löper vidare.

Garantins villkor och omfattning

Denna reservdelsgaranti gäller för fel på produkten som beror på material- eller tillverknings- fel.

När man vill göra ett anspråk inom ramen för denna reservdelsgaranti måste man lägga fram detta garantibevis tillsammans med köpbeviset i original, samt uppge serienumret på den produkt som garantianspråket gäller.

Reservdelskostnaderna täcks av denna garanti. Kostnader som inte täcks av denna garanti är kostnader för demontering och montering, demontering av möbler eller delar av karossen eller transport- och vägavgifter, resekostnader eller andra kostnader som inte är reservdelskostnader.

Det är Truma Partner som avgör hur delen ska repareras. Utbytta delar/reservdelar övergår i garantigivarens ägo.

Undantag från garantin

Garantin gäller inte:

om produkten används felaktigt, olämpligt, oaktsamt, onormalt eller på ett sätt som inte motsvarar den avsedda användningen

om produkten monterats, installerats eller tagits i drift felaktigt på ett sätt som inte mot- svarar bruks- och monteringsanvisningen

om produkten varit i drift eller manövrerats på ett felaktigt sätt som inte motsvarar bruks- och monteringsanvisningen, särskilt om underhålls-, skötsel- och
varningsanvisningarna inte beaktats

om installationer, reparationer eller andra ingrepp utförts av personer som inte är auktoriserade

för förbrukningsmaterial, slitdelar eller för normalt slitage

om produkten förses med reservdelar, kompletterande delar eller tillbehörsdelar som inte

är originaldelar från tillverkaren eller delar som godkänts av tillverkaren

för skador som uppstått genom främmande material (t.ex. oljor eller mjukningsmedel i ga-

sen), kemiska eller elektrokemiska faktorer i vattnet eller om produkten på annat sätt kom- mit i kontakt med olämpliga material (t.ex. kemiska produkter, brandfarliga ämnen eller olämpliga rengöringsmedel)

för skador som uppstått genom onormala omgivningsförhållanden eller olämpliga driftvill- kor

för skador som uppstått genom force majeure eller naturkatastrofer, eller genom någon annan yttre faktor som tillverkaren inte kan ansvara för

för skador som uppstått genom felaktig transport

för förändringar av produkten som genomförs av kunden eller av tredje part, inklusive förändringar eller installation av reservdelar, kompletterande delar och tillbehörsdelar, särskilt vad gäller avgasledning och skorsten.

Övrigt

Mer omfattande anspråk, särskilt skadeståndsanspråk från slutkunden eller tredje part, är uteslutna.

Slutkundens avtalsenliga eller lagstadgade anspråk gentemot Truma Partner, som t.ex. rekla- mations- eller skadeståndsanspråk, påverkas inte av denna reservdelsgaranti.

Föreskrifterna i produktansvarslagen påverkas inte av detta.