Garantivilkår

1. Omfang av og forutsetninger for produsentgarantien

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG (“Truma”) gir forbrukeren en garanti på det registrerte Truma gassregulatorsettet som består av gassregulator, gassfilter/-filtre og høytrykksslange/-r med slangebruddsikring, som dekker eventuelle material- og/eller produksjonsfeil på det aktuelle produktet når de følgende forutsetningene er oppfylt.

Denne garantien gjelder i medlemsstatene i Den europeiske union samt i Storbritannia, Island, Norge, Sveits og Tyrkia.

Forbrukeren er den fysiske personen som først kjøpte et av produktene fra Truma, fra den originale utstyrsprodusenten eller forhandleren, og som ikke i forbindelse med en yrkesrelatert eller selvstendig næringsvirksomhet selger produktet videre eller installerer det hos en tredjepart.

Forutsetningene for den 5-årige produsentgarantien er i tillegg til registrering på https://www.truma.com/garanti-gassregulatorsett også at produktene gassregulator, gassfilter og høytrykksslange/-r med slangebruddsikring, eller hvis det gjelder en gasstank, de to produktene gasstankregulator og gassfilter kun er montert permanent, sammen og i overensstemmelse med monteringsanvisningen, samt brukt og kontinuerlig vedlikeholdt i overensstemmelse med brukanvisningen, og at filterputene er skiftet ut regelmessig.

Garantien gjelder i fem år fra kjøpsdatoen for det aktuelle produktet, dvs. at det produktet som det kreves garantidekning for, på tidspunktet for krav om garantidekning ikke må være mer enn fem år.

De fem årene gjelder fra den aktuelle kjøpsdatoen eller fra datoen for montering på fabrikken fra første gangs registrering ifølge kjøretøypapirene.

Det som denne garantien dekker, er kostnadene for reservedeler, kostnadene for montering og demontering av reservedeler samt eventuelle forsendelseskostnader.

Det som ikke dekkes, er kostnadene for demontering av møbel- eller karosserideler samt infrastrukturkostnader, reisekostnader eller andre kostnader som ikke omfatter kostnader for reservedeler eller monterings- og demonteringskostnader (som gjelder reservedelene).

Garantien kan ikke overføres, dvs. at den er knyttet til både person og kjøretøy.

Truma eller en autorisert servicepartner vil håndtere material- eller produksjonsfeil etter skjønn, dvs. at de velger om de vil reparere feilene eller bruke reservedeler. Defekte deler blir eiendommen til Truma eller den autoriserte servicepartneren. Hvis det aktuelle produktet på det tidspunktet feilen meldes, ikke lenger produseres, kan det leveres et lignende produkt ved en eventuell utskiftning.

Hvis Truma innfrir en garanti, begynner garantiperioden for de reparerte eller utskiftede delene ikke på nytt av, men den opprinnelige garantiperioden fortsetter å løpe for det aktuelle produktet.

Den som skal utføre garantiarbeidene, er bare Truma selv eller en autorisert servicepartner.

De kostnadene som oppstår i forbindelse med en garantisak, skal avregnes direkte mellom den autoriserte servicepartneren og Truma.

Ekstrakostnader som følge av vanskelige demonterings- og monteringsforhold for det aktuelle produktet (f.eks. demontering av møbel- eller karosserideler) samt reisekostnader for den autoriserte servicepartneren eller Truma anses ikke som en del av garantien.

Hvis det viser seg at det ikke foreligger noe garantitilfelle, må kostnadene ved reparasjon, utskiftning og eventuell forsendelse betales av forbrukeren.

Ytterligere krav på grunnlag av denne garantien, særlig  krav på skadeserstatning fra forbrukeren eller tredjeparter, er utelukket.

Bestemmelsene i produktansvarsloven berøres ikke.

Forbrukerens kontraktsmessige eller lovfestede krav overfor selgeren i det aktuelle kjøpslandet, særlig de gjeldende lovfestede kravene for erstatning ved feil og mangler, berøres ikke av den frivillige garantien til Truma.

I enkelte land kan det være garantier som gis av de aktuelle forhandlere (autoriserte forhandlere, Truma-partnere). Denne garantien kan forbrukeren kreve innfridd via forhandleren der han eller hun har har kjøpt det aktuelle produktet. De garantivilkårene som gjelder, er de som gjelder i det landet der forbrukeren først kjøpte enheten.

2. Tilfeller som ikke dekkes av garantien

Garantien gjelder ikke

 • ved feil som oppstår ved ukyndig, uegnet, feilaktig, uaktsom eller ikke-tiltenkt bruk av produktene,
 • ved feil som oppstår ved ukyndig installasjon, montering eller idriftssetting som strider mot bruks- og monteringsanvisningen,
 • ved feil som oppstår ved ukyndig drift eller betjening som strider mot bruks- og monteringsanvisningen, særlig som følge av ikke-overholdelse av vedlikeholds-, pleie- og varselanvisninger,
 • når installasjoner, reparasjoner eller inngrep foretas av uautoriserte partnere,
 • for forbruksmateriell, slitedeler og ved naturlig slitasje,
 • når ett eller flere produkter blir utstyrt med reserve-, utvidelses- eller tilbehørsdeler som ikke er originaldeler fra Truma, eller som ikke er godkjent av Truma. Dette gjelder særlig ved nettbasert styring av enheten, når styreenhetene og programvaren ikke er godkjent av Truma eller når styreenhetene (f.eks. Truma CP plus, Truma iNetBox) ikke utelukkende brukes til styring av Truma-enheter eller av Truma-godkjente enheter,
 • som følge av feil på grunn av fremmedlegemer (f.eks. olje, myknere i gassen), kjemiske eller elektrokjemiske påvirkninger i vannet eller når enheten ellers er kommet i kontakt med uegnede stoffer (f.eks. kjemiske produkter, brennbare stoffer, uegnede rengjøringsmidler),
 • som følge av feil på grunn unormale miljø- eller uegnede bruksforhold,
 • som følge av feil som oppstår på grunn av force majeure eller naturkatastrofer, og på grunn av andre forhold som Truma ikke er ansvarlig for,
 •  som følge av feil som kan tilbakeføres til ukyndig transport,
 • som følge av endringer av produktet, inkludert av reserve-, utvidelses- eller tilbehørsdeler og installasjon av disse, særlig fjerning av avgasser, eller på kaminen ved sluttkunden eller av tredjeparter.

3. Fremsettelse av garantikrav

Garantikrav må fremsettes hos en autorisert servicepartner eller hos Truma servicesenter. Alle adresser og telefonnummer finnes på www.truma.com under overskriften «Service». Produsent og garantigiver:

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Truma Servicezentrum
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Tyskland
 

For å sikre rask og problemfri behandling når du tar kontakt, ber vi om at du har følgende opplysninger for hånden: detaljert beskrivelse av feil og mangler, produktets serienummer, nummeret på registreringsbekreftelsen, kjøpsdato eller dato for førstegangs registrering.

Ved et garantikrav må registreringsbekreftelsen og det originale kjøpsbeviset for det aktuelle produktet eller kjøretøypapirene fremlegges.

Den autoriserte servicepartneren eller Truma servicesenter bestemmer den videre fremgangsmåtene i hvert enkelt tilfelle. For å unngå eventuelle transportskader må det aktuelle produktet bare sendes etter at man først har kontaktet den autoriserte servicepartneren eller Truma servicesenter. Når garantitilfellet er godkjent av Truma, vil Truma betale forsendelseskostnadene. Hvis ikke det foreligger noe garantitilfelle, blir forbrukeren informert om dette, og vedkommende må selv betale reparasjons- og transportkostnadene. Innsending uten foregående konsultasjon kan dessverre ikke aksepteres.