Onderdelengarantie voor airconditioningsystemen en Mover van de fabrikant Truma

Garantiegever en duur

Aansluitend op de door de fabrikant gewaarborgde fabrieksgarantie van twee jaar waarborgt de Truma Partner op de airconditioningsystemen en Mover van de fabrikant Truma (“het Product”) een bijkomende onderdelengarantie van 3 jaar, met andere woorden voor de jaren 3, 4 en 5 te rekenen vanaf de verkoopdatum en onder onderstaande voorwaarden.
De garantiegever is de Truma Partner waar het betreffende product werd aangekocht en dat door hem vakkundig werd gemonteerd.

Indien in het kader van de garantie een reparatie wordt uitgevoerd begint de garantieduur betreffende de gerepareerde of vervangen onderdelen niet opnieuw te lopen, maar loopt de oorspronkelijke garantieduur door.

Garantievoorwaarden en -omvang

Deze onderdelengarantie geldt voor defecten en fouten aan het product die te maken hebben met materiaalfouten of productiefouten.

Een aanspraak op deze onderdelengarantie kan alleen geschieden mits voorlegging van dit certificaat, de originele aankoopfactuur en met vermelding van het serienummer van het product waarvoor de garantieclaim wordt ingediend.

De garantie dekt de kosten van de wisselstukken. De kosten voor de in- en uitbouw, de demontage van meubilair en/of carrosserieonderdelen en het transport, de vervoersonkosten, de reiskosten en alle andere kosten die geen kosten van de wisselstukken zijn, zijn niet inbegrepen.

De Truma Partner beslist zelf over de manier waarop de reparatie wordt uitgevoerd. De vervangen onderdelen en wisselstukken worden eigendom van de garantiegever.

Uitsluitingen

De garantieclaim geldt niet

bij ongeoorloofd, oneigenlijk en foutief gebruik, nalatigheid of gebruik van het product voor een andere toepassing dan waarvoor bedoeld,

bij onvakkundige installatie, montage of ingebruikneming niet conform de gebruiksaanwijzing en inbouwinstructies,

bij oneigenlijk gebruik of bediening niet conform de betreffende gebruiksaanwijzing
en inbouwinstructies, in het bijzonder bij niet-inachtneming van de onderhouds- en verzor- gingsinstructies en waarschuwingen,

wanneer de installatie, reparaties of ingrepen werden uitgevoerd door niet-erkende part- ners,

voor verbruiksmateriaal, slijtagegevoelige onderdelen en bij natuurlijke slijtage,

wanneer het product werd uitgerust met vreemde onderdelen, uitbouwsels of

toebehoren die geen originele onderdelen zijn van de fabrikant of die door de fabrikant

werden goedgekeurd.

bij schade door vreemde stoffen (zoals olie of weekmakers in gas) chemische of

elektrochemische invloeden in water of wanneer het product op een andere wijze in aanraking is gekomen met niet-geoorloofde stoffen (bijv. chemische producten, ontvlambare stoffen of oneigenlijke schoonmaakmiddelen),

bij schade door abnormale milieu-invloeden of vreemde gebruiksomstandigheden,

bij schade door overmacht of natuurrampen zoals invloeden waarvoor de fabrikant niet

verantwoordelijk kan worden gesteld,

bij schade veroorzaakt door een verkeerd transport,

bij wijzigingen aan het apparaat, inclusief aan wisselstukken of accessoires en

toebehoren en hun montage, met inbegrip de gastoevoer of aan het vuur door de eindklant zelf of door een derde partij.

Overige

Andere aanspraken zoals schadeclaims en aanspraken op schadevergoedingen van eind- klanten of derden zijn uitgesloten.

Contractuele of wettelijke aanspraken van eindklanten ten overstaan van de Truma
Partner zoals garantie- of compensatieclaims worden door deze onderdelengarantie niet aangetast.

De bepalingen van de wetgeving op de productgarantie wordt niet aangetast door dit certificaat.