Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Garantibetingelser

1. Omfang og forudsætninger for producentgarantien

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG (“Truma”) garanterer forbrugeren en garanti på det registrerede Truma gasregulatorsæt bestående af gasregulator, gasfilter/gasfiltre og højtryksslange(r) med slangebrudssikring. Garantien dækker eventuelle materiale- eller produktionsfejl på det pågældende produkt, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

Denne garanti gælder i EU-medlemsstaterne samt i landende Storbritannien, Island, Norge, Schweiz og Tyrkiet.

Forbrugeren er den naturlige person, der som den første har anskaffet sig et produkt fra Truma, fra OEM eller fra en forhandler, og som ikke har videreforarbejdet produktet i forbindelse med erhvervsmæssig eller selvstændig virksomhed eller installeret produktet hos tredjepart.

Trumas 5 års producentgaranti har ud over registrering på www.truma.de/reglergarantie også som forudsætning, at produkterne gasregulator, gasfilter og højtryksslanger med slangebrudssikring – eller i tilfælde af gastank de to produkter gastankregulator og gasfilter – og anvendt i henhold til brugsanvisningen, at produkterne er blevet vedligeholdt i henhold til forskrifterne, og at filterpuderne er blevet udskiftet regelmæssigt.

Garantien løber i fem år fra købsdatoen for det pågældende produkt, dvs. det produkt, hvortil der ønskes en garantiydelse, må på tidspunktet for garantikravet ikke være mere end fem år gammelt.

De fem år beregnes fra den pågældende købsdato, og ved fabriksinstallation fra den første indregistrering ifølge kørekortet.

Denne garanti dækker udgifter til reservedele, udgifter til installation og udtagning af reservedele samt eventuelle forsendelsesudgifter.

Garantien omfatter ikke omkostninger til demontering af møbel- eller karosseridele samt til vejafgifter, rejseudgifter eller lignende udgifter, som ikke er udgifter til reservedele eller til installation eller udskiftning (i forbindelse med reservedele).

Garantien kan ikke overdrages, dvs. den er både person- og køretøjsbunden.

Truma eller en autoriseret servicepartner vil udbedre materiale- eller fremstillingsfejl, efter eget valg gennem enten reparation eller gennem levering af reservedele. Defekte dele er herefter Trumas eller den autoriserede servicepartners ejendom. Hvis det pågældende produkt på tidspunktet for påvisning af manglen ikke længere er i produktion, kan der ved en erstatningslevering leveres et lignende produkt.

Yder Truma garanti, starter garantifristen for
reparerede eller udskiftede dele ikke forfra, idet den oprindelige garantifrist for det pågældende produkt fortsætter.

Kun Truma eller en autoriseret servicepartner er berettiget til at gennemføre garantiarbejder.

Udgifterne i forbindelse med garantisagen afregnes direkte mellem den autoriserede servicepartner og Truma.

Yderligere udgifter grundet vanskelig demontering og installationsforhold for det pågældende produkt (fx demontering af møbel- eller karosseridele) samt den autoriserede servicepartners eller Trumas kørselsudgifter kan ikke anerkendes som som en del af garantiydelsen.

Viser det sig, at der ikke foreligger en garantisag, påhviler udgifter til reparation, udskiftning samt eventuelle fragtudgifter forbrugeren.

Yderligere krav i forbindelse med denne garanti, særligt erstatningskrav fra forbrugeren eller tredjepart, er udelukket.

Bestemmelserne i produktansvarsloven berøres ikke heraf.

Krav i henhold til kontrakten eller loven, der fremsættes af forbrugeren over for forhandleren i det pågældende købsland, særligt de gældende lovbestemte garantikrav, påvirkes ikke af Trumas frivillige garanti. 

I enkelte lande kan der være garantier, som er givet af de enkelte forhandlere (autoriserede forhandlere, Truma-partnere). Disse kan forbrugeren afvikle direkte via den forhandler, hvor han har købt det pågældende produkt.  Garantibetingelserne i det land, hvor forbrugeren har købet apparatet fra nyt.

2. Udelukkelse af garanti

Garantikravet bortfalder

 • ved ukyndig, uegnet, forkert,skødesløs eller ikke tilsigtet anvendelse af produktet.
 • ved mangler som følge af ukyndig installation, montering eller ibrugtagning, som ikke er i overensstemmelse med brugs- og monteringsanvisningen.
 • ved mangler som følge af ukyndig drift eller betjening, som ikke er i overensstemmelse med brugs- og monteringsanvisningen, især ved tilsidesættelse af vedligeholdelses-, pleje- og advarselsoplysninger.
 • hvis installationer, reparationer eller indgreb ikke udføres af autoriserede partnere.
 • for forbrugsmaterialer, sliddele og ved naturlig slitage.
 • hvis et eller flere produkter udstyres med reserve-, supplerings- eller tilbehørsdele, som ikke er Trumas originaldele, eller som ikke er frigivet af Truma. Dette gælder særligt, hvis der er tale om et apparat, der styres via netværk, hvis kontrolenheden og softwaren ikke er godkendt af Truma, eller hvis Truma-kontrolenheden (fx Truma CP plus, Truma iNetBox) ikke udelukkende anvendes til styring af Truma-apparater eller apparater, der er godkendt af Truma.
 • som følge af skader pga. fremmede stoffer (fx olie, blødgøringsmiddel i gas), kemiske
  eller elektrokemiske indvirkninger i vandet, eller hvis apparatet på anden vis er kommet i berøring med uegnede stoffer( fx kemiske produkter,
  brændbare stoffer, uegnede rengøringsmidler).
 • som følge af skader pga. unormale miljø- eller uvedkommende driftsbetingelser.
 • som følge af skader pga. force majeure eller naturkatastrofer samt pga. andre indvirkninger, som ikke er Trumas ansvar.
 •  som følge af ved skader, som skyldes ukyndig transport.
 • ved ændringer på apparatet inklusive på reserve-, supplerings- eller tilbehørsdele og installationen af disse, især forbrændingsgasudgangen eller skorstenen hos slutkunden eller tredjepart.

3. Gyldiggørelse af garantien

Garantien skal gøres gældende hos en autoriseret servicepartner eller hos Truma Serviceafdeling. Du kan finde alle adresser og telefonnumre på www.truma.com under ”Service”. Producenten og udstederen af garantien er:

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Truma serviceafdeling Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Tyskland
 

For at sikre et gnidningsløst forløb beder vi dig om at have følgende oplysninger klar, når du tager kontakt til os: en detaljeret skadesbeskrivelse, produktets serienummer, nummeret på registreringsbekræftelsen, købsdatoen eller den første indregistreringsdato.

Ved garantikrav skal registreringsbekræftelsen og den originale købskvittering for det pågældende produkt eller køretøjets registreringsbevis forelægges.

Den autoriserede servicepartner eller Truma Serviceafdeling afgør den videre fremgangsmåde. For at undgå eventuelle transportskader må det pågældende produkt kun sendes til Truma Serviceafdeling efter forudgående aftale med den autoriserede serviceafdeling. Hvis garantisagen anerkendes af Truma, overtager Truma forsendelsesudgifterne. Foreligger der ikke en garantisag, informeres forbrugeren herom, og udgifterne til reparation og transport påhviler denne. Indsendte forespørgsler uden forudgående aftale kan desværre ikke accepteres.